Digital Training IMM – proiect derulat de CCI Prahova si Faxmedia Consulting

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu FAXMEDIA CONSULTING SRL– Partener 1 implementează în perioada 11 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „DIGITAL Training IMM” – POCU/860/3/12/142577.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, Apel nr.: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților /12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajaților IMM-urilor ce activeaza în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor si acordarea de asistenta specializata în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizarii digitale și pentru dobândirea competenţelor primare / avansate în domeniul TIC.

Principalele rezultate în urma implementării proiectului sunt:

R1 – 304 persoane (angajați ce beneficiază de activitățile din cadrul proiectului ca GT) certificate, care și-au îmbunătățit nivelul de cunostințe/ competențe/ aptitudini urmare a sprijinului primit.

R2 – 4 întreprinderi care au introdus programe de învațare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC.

Valoarea totală a proiectului este de 4.063.690,41 lei, valoarea cofinanțării UE: 3,965,212.53 lei (valoarea eligibila nerambursabilă din FSE: 3.370.430,67 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 594.781,86 lei).

Data începerii și data finalizării proiectului: 11 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Grupul tinta este compus din 320 de persoane – angajați cu contract individual de munca, ce activează în întreprinderi care-și desfășoaraă activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul se adresează persoanelor al căror loc de muncă/activitate se desfășoară în cadrul regiunii Sud Muntenia, din județele: Prahova, Dâmbovița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ialomița.

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale:

  • 180 de persoane (angajați) vor participa la sesiunea de formare CURS – Competențe avansate în utilizarea TIC, din care 40 de persoane vor participa la sesiuni de formare specifice dezvoltarii competențelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT, care gestioneaza baze de date și aplicații specifice, angajați care sunt implicati în activitați avansate în domeniul IT.
  • 140 de persoane (angajați) vor participa la sesiunea de formare CURS – Competențe marketing social-media, dedicate utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing/promovare si utilizării/gestionării platformelor de comunicare social-media în scopul dezvoltarii abilitaților și cunoștințelor privind tehnici și metode de comunicare eficientă, strategie de produs și promovare
  • 36 de intreprinderi din categoria IMM care își desfașoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă vor fi sprijinite, din care 32 de intreprinderi IMM-uri care furnizează GT (angajați ce beneficiază de activitațile din cadrul proiectului ca GT) și 4 intreprinderi IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de munca.

PARTICIPAREA LA TOATE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ESTE GRATUITĂ!

Date de contact:  

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDSUTRIE PRAHOVA

Adresă: Municipiul Ploiesti, str. Cuza Voda, nr. 8, judetul Prahova, cod postal 100010

Maria-Manuela DIACONU, Coordonator informare grup ținta

Telefon: 0753 311 955, e-mail: manuela.diaconu@cciph.ro